Historia  Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

           W dniu 31 marca 2000 roku na II posiedzeniu wyjazdowym Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w siedzibie Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy padł pomysł opracowania regulaminu i wzoru odznaki krajoznawczej jak to określono w protokole z obrad kolegium "pozwalającej upowszechnić znajomość województwa kujawsko-pomorskiego".
            Na kolejnym III posiedzeniu RKIK, które miało miejsce w Grudziądzu w dniu 17 listopada 2000 roku, uchwałą nr 3/2000 (5) przyjęto i zatwierdzono "Regulamin Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Datę wejścia w życie regulaminu odznaki określono na dzień 1 kwietnia 2001 roku. Ustanowiona odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty oraz złoty z diamentem. Na tym samym posiedzeniu podjęto decyzję o opracowaniu w terminie do dnia 9 lutego 2001 roku kanonu obiektów do Odznaki. W czasie tego posiedzenia podjęto również uchwałę nr 4/2000 (6), w myśl której postanowiono rozpisać konkurs na projekt "Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i rozpropagować go wśród oddziałów PTTK położonych na terenie województwa.
           Na IV posiedzeniu Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, które odbyło się w dniu 16 lutego 2001 roku w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu, dokonano przeglądu nadesłanych projektów Odznaki. Na adres RKIK wpłynęły następujące projekty: dwa - autorstwa Janusza Bronclika z Oddziału PTTK w Brodnicy, cztery warianty z Oddziału PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy oraz trzy projekty z grudziądzkiego Oddziału PTTK autorstwa Małgorzaty Kosowicz, Henryka Pasika i Jana Kamińskiego. W wyniku eliminacji kolejnych projektów postanowiono, że po dopracowaniu i dokonaniu kilku poprawek, do realizacji przyjęty zostanie projekt Jana Kamińskiego z Grudziądza.
            V posiedzenie RKIK przeprowadzone w Grudziądzu w dniu 23 marca 2001 roku podjęło uchwałę nr 1/2001 (9), w myśl której postanowiono przyjąć i zatwierdzić "Kanon Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Na posiedzeniu tym Jan Kamiński przedstawił poprawiony już projekt Odznaki, który ostatecznie został przyjęty.
             W dniu 25 października 2002 roku w Grudziądzu na swoim VII posiedzeniu RKIK podjęło uchwałę nr 5/2002 (15), w myśl której przy Oddziale PTTK w Grudziądzu powołano Centralny Referat Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w składzie: Krzysztof Czerepowicki, Jan Kamiński i Tadeusz Rauchfleisz oraz uchwałę nr 6/2002 (16) powierzającą Oddziałowi Miejskiemu PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu całość prac związanych z wykonaniem i dystrybucją Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonanie odznak powierzono Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowemu "POLMET" z Częstochowy. Oprócz Centralnego Referatu Weryfikacyjnego powołano jeszcze trzy Terenowe (Oddziałowe) Referaty Weryfikacyjne: nr 2 przy Komisji Krajoznawczej Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu, nr 3 przy Komisji Krajoznawczej Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy oraz nr 4 - przy Komisji Krajoznawczej Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Wszystkie trzy referaty oddziałowe otrzymały uprawnienia weryfikacyjne do stopnia srebrnego włącznie.
             7 października 2006 roku w Grudziądzu na II (XI) posiedzeniu Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa na wniosek Centralnego Referatu Weryfikacyjnego uchwałą nr 12/2006 (30) postanowiło Terenowemu (Oddziałowemu) Referatowi Weryfikacyjnemu nr 2 przy Komisji Krajoznawczej Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu rozszerzyć uprawnienia do weryfikowania wszystkich stopni Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
             8 marca 2008 roku na VI posiedzeniu Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego  uchwałą nr 1/2008 (40) podjęło decyzję, w myśl której kanon Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarty na stronie internetowej www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl jest oficjalnym stanowiskiem Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kanonu.
              Nowelizacja Regulaminu i Kanonu została zatwierdzona uchwałą Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK nr 6 / 2014 (64) z dnia 6 września 2014 roku.
 

oprac. Krzysztof Czerepowicki