KOŚCIÓŁ P.W. NMP KRÓLOWEJ POKOJU W BYDGOSZCZY

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Historia kościoła
Początki kościoła związane są z przybyciem w 1480 roku bernardynów do Bydgoszczy. Decyzja o sprowadzeniu zakonników pochodziła bezpośrednio od króla Kazimierza Jagiellończyka. Podczas wojny trzynastoletniej z Krzyżakami (1454-1466) król wraz ze świtą dostojników, m.in. Janem Długoszem, całe miesiące spędzał na zamku bydgoskim. 5 grudnia 1480 roku biskup włocławski Zbigniew Oleśnicki erygował w Bydgoszczy klasztor bernardynów - trzeci konwent w Polsce po Krakowie i Warszawie. Oficjalnymi fundatorami byli: król Kazimierz Jagiellończyk, Hińcza z Rogowa, Janand z Brudzewa, starosta bydgoski Jan kościelecki i mieszczanie bydgoscy. Budowę drewnianego klasztoru i prawdopodobnie murowanego kościoła p.w. św. Hieronima ukończono w 1485 roku, a w 1488 roku istniała już biblioteka klasztorna. O tym, że pierwotna świątynia była murowana świadczą zapiski z zachowanej kroniki bernardynów: "Bracia zakonni po otrzymaniu zgody na budowę konwentu, sami wykonali cegły, przygotowali wapno, zwozili kamienie, karczowali krzaki". Bernardyni stworzyli największą w mieście bibliotekę (1919 tomów), częściowo zachowaną do dzisiaj oraz powołali do istnienia szkołę - Bernardyńskie Studium Filozoficzne (1529-1774), obserwatorium astronomiczne (1677 r.) i browar. 10 sierpnia 1545 roku na terenie opactwa wybuchł pożar wywołany uderzeniem pioruna. Spłonął cały kościół oraz duża część zabudowy klasztornej. Ocalała natomiast biblioteka wraz z zakrystią i infirmerią. Już 23 września 1552 roku król Zygmunt August udzielił zezwolenia na odbudowę spalonego kościoła, z zastrzeżeniem jego wysokości. Ze względów militarno-obronnych wieża kościoła miała być niższa niż sąsiedni zamek.
   Obecny gotycko-renesansowy gmach kościoła p.w. św. Jerzego powstał w latach 1552-1557 dzięki poparciu finansowemu rodziny Kościeleckich. Przebudowa świątyni nastąpiła w latach 1590-1602, a w latach 1600-1610 dostawiono kaplicę p.w. św. Anny od południa. W latach 1601-1604 na terenie opactwa założono wielki ogród, który ciągnął się wzdłuż Brdy, aż do Żup Solnych. Poważnie uszkodzony w czasie wojen szwedzkich, został przebudowany i odnowiony w II połowie XVII wieku. Podczas rozbudowy w latach 1648-1686 na dziedzińcu klasztornym wzniesiono dom Loterański na wzór sanktuarium w Loreto oraz podwyższono szczyt zachodni kościoła. Z kolei w 1677 roku kompleks otrzymał kwadratową wieżę (zachowaną do dzisiaj). U progu przejścia pod władzę pruską, w kościele znajdowało się siedem ołtarzy, a świątynia miała bogaty wystrój. Z wizji lokalnej w 1745 roku wiadomo, że kościół pokryty był dachówką, w prezbiterium posiadał posadzkę ceramiczną, a w nawie drewnianą. Duże zniszczenia dotyczyły kościoła w 1812 roku w czasie pobytu wojsk rosyjskich. W 1817 roku władze pruskie dokonały kasaty klasztoru, jednak wywłaszczenie własności kościelnej nastąpiło dopiero po śmierci ostatniego zakonnika ojca Nagabczyńskiego w 1829 roku. Wtedy władze pruskie przekazały świątynię gminie ewangelickiej (1830 r.), a klasztor ewangelickiemu seminarium nauczycielskiemu. Zlikwidowano wtedy arkadowy dziedziniec oraz krużganki łączące kościół z klasztorem. W latach 1840-1860 zamieniono go na magazyn mebli, słomy a nawet wytwórnię naboi. W 1838 roku podjęto decyzję o przemianowaniu kościoła na garnizonowy - dla żołnierzy wyznania katolickiego oraz ewangelickiego. Wtedy Prusacy zburzyli Dom Laterański, a wnętrze kościoła zostało przebudowane. W latach 1864-1866 kościół został gruntownie odrestaurowany wg projektu Ferdinanda von Quasta na koszt Królestwa Prus. Główną inwestycją była przebudowa zachodniego szczytu kościoła w stylizacji neogotyckiej. Powstała wtedy okrągła wieża, kruchta oraz neogotycki szczyt zachodni. Funkcja garnizonowa kościoła pozostała po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku i temu celowi kościół służy do dnia dzisiejszego. Kościół konsekrował w 1923 roku biskup polowy Stanisław Gall. W 1926 roku został przemianowany na wojskowy kościół parafialny p.w. św. Jerzego. W czasie II wojny światowej świątynia była administrowana przez duszpasterstwo wojsk niemieckich. Od 1945 roku pełnił ponownie funkcję kościoła garnizonowego wojska polskiego. W 1952 roku nadano mu tytuł kościoła rektorskiego. Kardynał Stefan Wyszyński zmienił tytuł kościoła 4 stycznia 1971 roku ze św. Jerzego na obecny. Ponowna konsekracja miała miejsce 31 maja 1971 roku.
Architektura kościoła
Kościół zbudowany został w stylu późnego gotyku jako budowla orientowana, beztranseptowa, z tynkowanymi blendami, fryzami i opaskami okiennymi Do prezbiterium od północy dostawiona jest kwadratowa wieża - dzwonnica z XVIII wieku. Szczyt fasady zachodniej jest schodkowy ze sterczynami o formach neogotyckich z lat 1864-1866. W południowo-zachodnim narożniku świątyni znajduje się cylindryczna wieża, zwieńczona murowaną iglicą. Okna w nawie są ostrołukowe z neogotyckimi maswerkami. Wnętrze świątyni stanowi jedna, nakryta sklepieniem gwiaździstym nawa. Wewnątrz w ściany kościoła wmurowane płyty nagrobne z XVII wieku. Do kościoła przylegają dawne budynki klasztoru bernardynów oraz kaplica św. Anny dobudowana na początku XVII wieku.
   W kościele jest najstarszy odkryty w mieście fresk heraldyczny - orzeł z pierwszej polowy XVII wieku. W 1967 roku podczas badań archeologicznych na południe od kościoła odkryto fundamenty kaplicy loretańskiej, pozostałości po krużgankach oraz dębową rurę dawnych wodociągów miejskich z XVI wieku. Natomiast w 1999 roku podczas wymiany starej posadzki odkryto podziemne krypty grzebalne.
Zabytkowe wyposażenie kościoła
Z dawnego wyposażenia zachowana jest rokokowa ambona z drugiej połowy XVIII wieku. Należy zaznaczyć, że relikty starego wyposażenia kościoła znajdują się również w kościele katedralnym Bydgoszczy, przeniesione tam w pierwszej połowie XIX wieku z kościoła pobernardyńskiego:
- ołtarz św. Rocha (1696 r.) - w nawie południowej, na prawo od bocznego wejścia,
- ołtarz św. Antoniego (pocz. XVIII w.) - w nawie południowej, na lewo od bocznego wejścia.

źródło: Parucka K., Zabytki Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2008
Kantak K., Kronika bernardynów bydgoskich, Roczniki Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego, t. XXIII, Poznań, 1907
jak trafić:

Kościół garnizonowy p.w. NMP Królowej Pokoju  znajduje się w Bydgoszczy na ul. Bernardyńskiej 2. Z dworca PKP do kościoła dojedziemy autobusem linii 54 i wysiadamy na przystanku, znajdującym się za Rondem Jagiellonów. Idziemy w kierunku ronda i skręcamy w ulicę Bernardyńską. Przechodzimy przez most, mijamy Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego i po chwili jesteśmy na miejscu.
 

zdjęcie:


fot. P. Hartwich