GOLUB-DOBRZYŃ

kategoria: zabytkowy układ urbanistyczny
opis:

Golub pojawił się po raz pierwszy w dokumentach w 1258 roku pod nazwą villa Golube, kiedy został przekazany przez komtura dzierzgońskiego Konrada Stangego biskupowi włocławskiemu Wolimirowi.
   Został założony w miejscu obronnym, w ciasnym zakolu rzeki Drwęcy, przy ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym ziemię chełmińską z Mazowszem. Miasto wytyczone zostało na planie zbliżonym do pięcioboku i otoczone murami, w których znajdowały się cztery bramy wjazdowe i otwarte do wewnątrz baszty. Z zewnątrz otaczała miasto sucha fosa. Od wschodu była zbędna, gdyż mury sięgały niemal bezpośrednio do rzeki.
   Obszar w ramach murów miejskich podzielono dość regularną siatką ulic, przecinających się pod kątem prostym. Centrum miasta zajmował obszerny plac rynkowy z ratuszem po środku, w południowo - wschodniej części miasta zlokalizowany został kościół farny. Wzdłuż murów obronnych przebiegała wąska uliczka o charakterze militarnym. Główną osią komunikacyjną miasta, przez którą odbywał się ruch tranzytowy z Mazowsza do ziemi chełmińskiej była używana do dziś trasa biegnąca ul. 23 Stycznia - Rynek - ul. Brodnicka.
   Poza murami już w okresie średniowiecza znajdowały się przedmieścia. Na południowy wschód od miasta, na oblanym z trzech stron wodami Drwęcy półwyspie określanym jako "wyspa błonie", mieściła się dzielnica starodolna. Na wschód od miasta, na przeciwległym brzegu Drwęcy wzdłuż drogi do Rypina rozwinęło się przedmieście dobrzyńskie. Na prawym brzegu rzeki znajdowały się dwa pozostałe przedmieścia. Jedno, zwane zamkowym, rozciągało się na północ od miasta, przy drodze do Torunia; drugie - zwane brodnickim - na północny-wschód od miasta przy drodze do Brodnicy. Między nimi rozciągały się ogrody.
  Najstarszą zabudowę miasta stanowiło parterowe budownictwo drewniane. Bardzo rozpowszechniony był w mieście typ domu z podcieniem w ścianie frontowej. Do końca XIX wieku zachowało się w Golubiu jeszcze kilka takich domów. Dzisiaj istnieje tylko jeden (Rynek). Oprócz zabudowy drewnianej trafiały się dość licznie  budynki murowane. Obecnie istniejące pochodzą z różnych okresów od XVI do XVIII w., czego przykładem jest renesansowa kamienica przy Rynku 35 z 1617 roku oraz usytuowany kalenicowo budynek pod nr 5 o rokokowym wystroju. Zdecydowana większość zabudowy Golubia pochodzi z XIX i XX wieku.

Dobrzyń - pierwotnie osada, później przedmieście golubskie, posiada właściwości zabudowy typu szachownicowego z elementami starszego układu przedlokacyjnego. Zabudowa skupiona była głównie wzdłuż drogi przelotowej biegnącej z północy na południe. Nowe centrum z prostokątnym rynkiem i kościołem zlokalizowane zostało na południowy zachód od drogi. Do początków XX w. zabudowa Dobrzynia była drewniana, domki niskie, najwyżej jednopiętrowe.

Golub-Dobrzyń - po wyzwoleniu w 1945 roku Golub i Dobrzyń funkcjonowały jako odrębne jednostki, ale ze wspólną władzą administracyjną. Dopiero w 1951 roku utworzono miasto Golub-Dobrzyń, w całości włączone do powiatu wąbrzeskiego, a w pięć lat później utworzono z nich wraz z okolicznymi terenami odrębny powiat.

źródło: Chruściński K., Dzieje Golubia-Dobrzynia i okolic, Toruń, 1979
jak trafić:

Średniowieczne Stare Miasto mieści się w obrębie dzisiejszych ulic: Browarna, Zamurna, Wodna.
zobacz na mapie
 

zdjęcie:


fot. ze strony www.golub-dobrzyn.pl