MUZEUM REGIONALNE W BRODNICY

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: Muzeum w Brodnicy zostało powołane do życia 29 marca 1973 roku. Od początku jest placówką naukowo-oświatową realizującą zadania statutowe w ramach działów: archeologii, historii, etnografii i przyrody, a obszarem działania jest szeroko rozumiany region brodnicki. Muzeum zgromadziło bogatą kolekcję zabytków liczącą ponad 50 tys. pozycji inwentarzowych i blisko pół miliona eksponatów. Muzeum w Brodnicy mieści się w kompleksie trzech zabytkowych budowli zlokalizowanych w centrum miasta: w XIV-wiecznej Bramie Chełmińskiej wraz z przyległą kamienicą, w piwnicach XIV-wiecznego zamku krzyżackiego oraz w barokowym spichlerzu z 1604 r.
   W piwnicach zamkowych znajduje się wystawa stała: "Rzeźby i detale architektoniczne z kaplicy zamkowej w Brodnicy", prezentująca odkryte w czasie prac konserwatorskich relikty wyposażenia rzeźbiarskiego zamkowego oratorium - jednego z najwspanialszych i największych konwentualnych zamków w Państwie Zakonnym. Druga z umieszczonych tam wystaw: "Region Brodnicki w  średniowieczu" powstała na podstawie badań wykopaliskowych z grodzisk i osad wczesnośredniowiecznych ze Żmijewka, Szczuki, Osieka Rypińskiego, Lembarga, Grążaw a także późnośredniowiecznych gródków rycerskich ze Słoszew, Bachotka i Radoszk. Na ekspozycji prezentowane są poglądowe makiety grodzisk w Żmijewku oraz w Bachotku, a także makieta średniowiecznej Brodnicy.
   W spichlerzu możemy oglądać wystawę stałą, która uzyskała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne 1998 roku: "Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10000 lat". Na wystawie są prezentowane  wybrane dziedziny życia codziennego pierwszych mieszkańców regionu brodnickiego, poznane dzięki kilkunastu sezonom wykopaliskowych badań archeologicznych. Na ekspozycji zrekonstruowano w skali 1:1 obozowisko mezolitycznych myśliwych.
   W Bramie Chełmińskiej prezentowane są dwie wystawy: "Wydarte ziemi" - ekspozycja podsumowuje wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum w Brodnicy od 25 lat oraz "Trofea myśliwskie - brodniccy myśliwi zapraszają" - wystawa powstaje we współpracy z Nadleśnictwem w Brodnicy oraz środowiskiem brodnickich leśników i myśliwych.
źródło: Muzeum w Brodnicy - informator, Brodnica, 1998
www.muzeum.brodnica.pl
jak trafić: Zamek - ul. Zamkowa 1,  Spichlerz - ul. św. Jakuba 1,  Brama Chełmińska - ul. Mały Rynek 4.
 
zdjęcie:


fot. A. Sikorska


fot. J. Drożdż