TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY

kategoria:

obiekty przyrodnicze - parki krajobrazowe

opis:

Tucholski Park Krajobrazowy (TPK) został utworzony w 1985 roku z siedzibą w Tucholi. Wraz z pozostałymi parkami Borów Tucholskich i obszarami chronionego krajobrazu TPK tworzy zwarty system ekologiczny, składający się na unikatowy, bardzo cenny obiekt przyrody, pretendujący do statusu rezerwatu biosfery. Powierzchnia Parku wynosi 36 983 ha, a wraz z otuliną 52 929 ha, z czego lasy zajmują 72%, użytki rolne - 21%, wody - 3%, a pozostałe tereny - 4%.
   Główną osią systemu hydrograficznego Parku jest rzeka Brda wraz z dopływami: Czerską Strugą, Bielską Strugą, Rudą, Szumionką, Kiczą i Raciąską Strugą. Antropogenicznym, ale również wartościowym, elementem systemu hydrologicznego Parku jest Wielki Kanał Brdy, doprowadzający wodę dla nawodnienia Łąk Czerskich. Na odcinku od miejscowości Rytel do ujścia Bielskiej Strugi Brda tworzy liczne, malownicze meandry. Poniżej rzeka płynie głęboko wciętą doliną (odcinek przełomowy, tzw. Piekło), a nurt upodabnia ją do rzek górskich. Brda jest uznanym w kraju szlakiem turystyki kajakowej. Niezwykłymi obiektami hydrotechnicznymi są akwedukty, w tym szczególnie ciekawy w Fojutowie, w miejscu krzyżowania się Kanału z Czerską Strugą. Na obszarze Parku występuje 35 jezior polodowcowych o łącznej powierzchni 823 ha, a w otulinie - 26 jezior o powierzchni 648 ha.
   Dominującym zbiorowiskiem roślinnym w TPK jest bór świeży, który zajmuje 63% powierzchni. Występują także zbiorowiska boru suchego (12%) i boru mieszanego świeżego (około 9%). W dolinach rzek (głównie Brdy) spotyka się siedliska grądu zboczowego oraz zbiorowiska lasów łęgowych (łęg olsowy). Istotne znaczenie w składzie roślinności ma roślinność torfowiskowa (głównie torfowisk wysokich i przejściowych) oraz roślinność źródlisk i roślinność wodna. Unikatowym składnikiem flory Parku są porosty, w tym nadrzewne (około 250 gatunków), co potwierdza naturalność środowiska i bardzo niski poziom zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Spośród wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych należy wymienić: płucnicę islandzką, brodaczki, tarczownice, kocanki piaskowe, turzycę piaskową, przylaszczkę pospolitą, sasankę, pełnik europejski, rojnik pospolity, kopytnik pospolity, zawilec gajowy i żółty, dziewięćsił bezłodygowy, lilię złotogłów, marzankę wonną, skrzyp olbrzymi, rosiczki, chamedafne północną, zimoziół północny, mącznicę lekarską, grzybienie, grążel żółty, lobelię jeziorną, poryblin jeziorny. Z gatunków krzewiastych występują: wawrzynek wilczełyko, kalina koralowa, kruszyna pospolita, bluszcz pospolity, bagno zwyczajne. Wśród drzew najbardziej wartościowe są cis pospolity i jarząb brekinia, chronione w rezerwatach.
   W sąsiedztwie wielu jezior wytworzyły się torfowiska, od niskich po wysokie. Tam też skupiona jest niezwykle cenna, coraz rzadziej spotykana, roślinność torfowiskowa. Z gatunków chronionych i rzadkich wymienić można lobelię jeziorową, poryblin jeziorny, bagno zwyczajne, rosiczki, porostnicę wielokształtną.
   Na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego zarejestrowano 9 chronionych gatunków ryb (m.in. troć jeziorna i piskorz), 13 gatunków płazów i 5 gatunków gadów (wszystkie podlegają ochronie), 120 gatunków ptaków (m.in. wpisane do "Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt" kania czarna i puszczyk) oraz 34 gatunki ssaków (m.in. borsuk, gronostaj, piżmak, jeleń szlachetny).
   Najwartościowsze fragmenty Parku objęte zostały ochroną rezerwatową. Istnieje 8 rezerwatów przyrody: "Ustronie", "Cisy nad Czerską Strugą", "Bagno Grzybna", "Jezioro Zdręczno", "Jeziorka Kozie", "Źródła Rzeki Stążki", "Bagna nad Stążką", "Dolina Rzeki Brdy". Poza tym na terenie Parku i otuliny istnieje ponad 160 użytków ekologicznych a ochroną objęto również 288 drzew, 6 grup głazów narzutowych, 5 stanowisk roślinnych oraz 1 stanowisko ptaków jako pomniki przyrody.

źródło: www.tuchpark.tuchola.pl
jak trafić: Park położony jest w rozległym kompleksie Borów Tucholskich, na terenie gmin: Cekcyn, Chojnice, Czersk, Gostycyn, Lubiewo, Śliwice, Tuchola. Część znajduje się w województwie pomorskim (Chojnice, Czersk).  Siedziba Parku mieści się w Tucholi.
zdjęcie: