REZERWAT "DZIKI OSTRÓW"  gm. Nowa Wieś Wielka, pow.Bydgoszcz

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

   Rezerwat przyrody "Dziki Ostrów" został utworzony 4 kwietnia 1977 roku i zajmuje powierzchnię 74,68 ha. Położony jest w północno - zachodniej części Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie. Zasadniczym celem jego utworzenia była ochrona zespołu dąbrowy świetlistej z rzadkimi gatunkami roślin w runie.
   Obszar rezerwatu charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą terenu. Tworzą ją pagórki wydmowe w postaci garbów lub wałów ułożonych w kierunku wschód - zachód, powstałe na skutek erozji i sedymentacji materiału polodowcowego, rozmytego przez płynące wody.
   Już w 1938 roku stwierdzono tu występowanie bardzo rzadkich w tej części roślin, takich jak: kosaciec syberyjski, podejźrzon księżycowy, buławnik czerwony, podkolan zielonkawy i pszczelnik wąskolistny. Natomiast w 1959 roku Barbara i Stanisław Szymańscy podają oprócz wyżej wymienionych gatunków jeszcze kilkanaście innych taksonów: kruszczyk szerokolistny, sasanka łąkowa, lilia złotogłów, dzwonek szczeciniasty, mieczyk błotny, turówka leśna i gnieźnik leśny. To właśnie p. Szymańscy jako pierwsi wysunęli propozycję utworzenia na tym terenie rezerwatu.
   Przeprowadzone ostatnio badania fitosocjologiczne i florystyczne nie potwierdziły występowania kilku osobliwości florystycznych w rezerwacie. Nie stwierdzono między innymi: kosaćca syberyjskiego, pszczelnika wąskolistnego i gnieźnika leśnego. Jeśli nawet w trakcie badań przeoczono te gatunki, to ich niezauważeniu sprzyjało zapewne zmniejszenie się populacji tych roślin.

źródło:

http://bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl

jak trafić:

Rezerwat przyrody "Dziki Ostrów" znajduje się w lasach położonych pomiędzy Brzozą Bydgoską a Łabiszynem. Obejmuje następujące oddziały i pododdziały obrębu Bartodzieje, leśnictwa Smolno: 305 a-k, 306 a-g, 307 a-t, 308 a-c. Aby dotrzeć do  rezerwatu trzeba dojechać autobusami PKS z Bydgoszczy lub Łabiszyna do przystanku Wałownica lub pociągiem do stacji Brzoza Bydgoska na trasie Bydgoszcz - Inowrocław. Przez rezerwat przebiega szlak turystyczny w kolorze niebieskim ("Szlak Pałucki") z Brzozy przez Wałownicę, rezerwat "Dziki Ostrów", Jakubowo  do Łabiszyna.
 

zdjęcie:


fot. D. Adamczyk