REZERWAT "KĘPA BAZAROWA"  Toruń

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis: Toruńska Kępa Bazarowa jest to wyspa leżąca pomiędzy głównym korytem Wisły a tak zwaną Małą Wisłą, dokładnie naprzeciwko (na drugim brzegu) zespołu staromiejskiego.
   Rezerwat "Kępa Bazarowa" utworzony został w 1987 roku na części wyspy, pomiędzy mostem im. Piłsudskiego i mostem kolejowym. Zajmuje powierzchnię 32,40 ha. Powołano go w celu ochrony nadwiślańskich łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowo-wiązowych o charakterze naturalnym. W granicach rezerwatu największą powierzchnię zajmuje zespół łęgu wierzbowo-topolowego. W zespole wyróżniają się dwa piętra. W piętrze górnym występuje topola czarna, mniejszy udział jest topoli białej oraz wierzby białej i kruchej. Wysokopienne topole (do 47 m) i wierzby (do 35 m) osiągają rozmiary pomnikowe. W dolnym piętrze występuje klon jesionolistny, jesion wyniosły, klon zwyczajny i wiąz polny. W podszycie spotykamy bez czarny, czeremchę zwyczajną, dereń świdwę. We wschodniej części rezerwatu (tuż za mostem kolejowym) dominuje zespół łęgu wiązowo-jesionowego. W dwuwarstwowym drzewostanie występuje jesion wyniosły, klon polny, klon zwyczajny, sporadycznie lipa drobnolistna i wiąz pospolity. Na podmokłych polanach spotykamy stanowiska łęgowe z olszą szarą.
Pnie i konary drzew porastają chmiel, kielisznik zaroślowy oraz przytulia czepna. Z racji występowania tu starych, ponad stupięćdziesięcioletnich topoli, na Kępie Bazarowej spotykamy istne bogactwo grzybów. Są wśród nich gatunki rzadkie i wymagające ochrony, jak purchawice olbrzymie, płomykówki galaretowate, czarki szkarłatne i wiele innych. Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie ponad 450 gatunków roślin naczyniowych.
   Rezerwat jest bardzo bogaty również pod względem  faunistycznym. Leży na szlaku migracyjnym ptaków wzdłuż Wisły, gniazduje tam ponad 58 gatunków ptaków. Obszar ten daje schronienie wielu zwierzętom podlegającym ścisłej ochronie gatunkowej.  Występują na jego terenie dzięcioły duże, czarne i zielone, myszołowy, zimorodki, tracze nurogęsi, gągoły, puszczyki, jarzębatki. Wszystkie te ptaki gniazdują i legną się w rezerwacie bądź w jego bezpośrednim otoczeniu. Ewenementem jest to, że od kilku lat regularnie zimują tu orły bieliki, ptaki zagrożone w skali globalnej, figurujące w Czerwonej Księdze. Pojawiają się także bobry europejskie, które od czasu do czasu przypływają z prądem rzeki, aby tu żerować. Na uwagę zasługują również występujące tu gatunki z rodziny łasicowatych: tchórze i łasice.
źródło: Chrapkowski B., Miłoszewski H., Rezerwaty przyrody w Toruniu i okolicy, Toruń, 2006 (folder)
www.pracownia.org.pl    www.woliera.serwery.pl
jak trafić: Rezerwat znajduje się w Toruniu, na lewym brzegu Wisły, naprzeciwko Starego Miasta, od którego oddziela ją główne koryto rzeki. Położony jest pomiędzy mostem im. Piłsudskiego i mostem kolejowym, w pobliżu dworca głównego PKP. Dojazd z miasta autobusami komunikacji miejskiej linii 11, 22, 27 i 36. Z ulicy Kujawskiej na wyspę prowadzi ulica Majdany. To właśnie z Kępy Bazarowej rozciąga się sławna panorama Torunia.
zdjęcie:


fot. ze strony www.skyscrapercity.com