REZERWAT "TOMKOWO"  gm. Wąpielsk, pow. Rypin

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis: Rezerwat "Tomkowo" - utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu z największym na Ziemi Dobrzyńskiej stanowiskiem występowania modrzewia polskiego. W skład rezerwatu wchodzi park podworski z fragmentem lasu oraz las sosnowy powstały w wyniku zalesień gruntów porolnych. Kompleksy te są oddzielone od siebie drogą oraz terenem dawnego folwarku z odrestaurowanym dworem. Stanowisko modrzewia polskiego w parku majątku Tomkowo zostało uznane zarządzeniem wojewody warszawskiego z września 1930 r. za las ochronny. Według danych z lipca 1948 r. w parku o powierzchni 9,85 ha znajdowało się 29 modrzewi w wieku 100-200 lat. Ostatnia szczegółowa inwentaryzacja z 1995 r. wykazała 66 sztuk modrzewia polskiego na terenie rezerwatu. Na stromych krawędziach wysoczyzny występują lasy wielowiekowe i różnogatunkowe o charakterze naturalnym, gdzie dominuje grab, dąb, buk i lipa, a domieszkę stanowi brzoza, modrzew polski, jawor, klon, osika, świerk i wiąz. W dolnym piętrze występują grab, dąb, lipa i klon. Pojedyncze kasztanowce u podnóża stoku świadczą o parkowym charakterze drzewostanu. Na płaskodennej równinie rosną monokultury sosnowe, a wzdłuż cieku wodnego i w obniżeniach terenu spotkać można olchę i jesion.
źródło: http://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl
jak trafić: Rezerwat znajduje się w pobliżu pałacu w Tomkowie (zobacz na mapie). Przez wieś przechodzi żółty szlak turystyczny Toruń - Radomno.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://www.tomkowo.com/pl