REZERWAT "WĄWELNO"  gm. Sośno, pow. Sępólno Kraj.

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

Rezerwat częściowy utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 roku. Utworzono celem zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu z kilkudziesięcioma okazami starych buków, jesionów i dębów oraz stanowiska brekinii. Rezerwat leży na płaskiej równinie morenowej pociętej płytkimi obniżeniami terenowymi. Rezerwat zajmuje na niej niewielkie wzniesienie otoczone częściowo zatorfionymi obniżeniami. Teren rezerwatu jest płaski. Na terenie rezerwatu wyróżniono jeden zespół roślinny, a mianowicie grąd środkowoeuropejski. Flora rezerwatu jest bogata, występują tu również rośliny rzadkie i chronione takie jak: lilia złotogłów, perłówka jednokwiatowa, rutewka orlikolistna.
   Niewątpliwie największą osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest jarząb brekinia, którego ilość systematycznie się zmniejsza. W roku 1954 rosło tu 16 sztuk, w 1982, podczas opracowywania planu ochrony rezerwatu, zainwentaryzowano 7 sztuk, a w roku 1995 zainwentaryzowano już tylko 4 sztuki. Rosną one do dzisiaj. Nie jest to jedyne stanowisko tego rzadkiego gatunku. Na terenie leśnictwa Wąwelno jest jeszcze kilka innych jego stanowisk.

źródło: www.runowo.torun.lasy.gov.pl
jak trafić:

Rezerwat "Wąwelno" leży w gminie Sośno, przy drodze Sośno - Wąwelno przez Toninek lub przez Hutę.

zdjęcie:


fot. A. Baka