PARK W KARNKOWIE  gm. i pow. Lipno

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis: Park w Karnkowie powstał jako otoczenie klasycystycznego dworu Karnkowskich w I połowie XIX w. Założenie parkowe ma rzut wydłużonego równolegle do szosy prostokąta z kwadratowym wycięciem w narożu północno-wschodnim, w które wpisana była narożna zabudowa folwarku. Od wschodu park ograniczała droga prowadząca od szosy do folwarku. Teren parku był dawniej częściowo ogrodzony - zachowały się jeszcze fragmenty muru oporowego. Główny wjazd do zespołu rezydencjonalnego znajdował się po stronie zachodniej - z drogi wiejskiej, od której krótka, szczątkowo zachowana aleja lipowa prowadzi łagodnym stokiem wzniesienia do bramy. Poza bramą obszerny podjazd podzielony gazonem z dwiema grupami srebrzystych świerków przed fasadą dworu. Podjazd flankowany był pierwotnie dwiema oficynami, z których pozostała tylko oficyna po stronie północnej.
   Oś kompozycyjno-widokową parku po stronie zachodniej wyznacza gazon założony między bramą a fasadą dworu, a po stronie wschodniej obszerna polana. Skrajem polany alejka świerkowa prowadzi do mniejszej polanki usytuowanej w narożu południowo-wschodnim parku, na której stoi samotny rozłożysty dąb. Drzewostan parkowy z okazami starodrzewu skupiony jest głównie na obrzeżach parku, zwłaszcza na południowym stoku opadającym ku szosie, od której park wydzielony jest podwójnym szpalerem grabowym poprowadzonym wzdłuż południowej granicy założenia. Drzewostan w części południowo-zachodniej parku i przy bramie wjazdowej łączy się kompozycyjnie z drzewostanem otaczającym położony nieco niżej kościół.
źródło: Materiały do dziejów rezydencji w Polsce: Ziemia dobrzyńska, t. 2, cz. 1, pod red. Stanisława Kunikowskiego, Włocławek, 2002
jak trafić: Zespół dworsko-parkowy w Karnkowie usytuowany jest na południowo-wschodnim skraju wsi, przy szosie z Torunia do Warszawy, która wyznacza jego południową granicę, oraz przy drodze wiejskiej prowadzącej od szosy w kierunku północnym, ku wsi Chodorążek. Droga ta na pewnym odcinku stanowi też zachodnią granicę założenia. Park dworski ciągnie się szerokim pasem równoległym do szosy.
 
zdjęcie:


fot. ze strony www.jerysz113.republika.pl