WŁOCŁAWEK

kategoria: zabytkowy układ urbanistyczny
opis: Miasto zostało po raz pierwszy lokowane na prawie chełmińskim w 1261 r. przez księcia Kazimierza I. Druga lokacja na prawie niemieckim - wskutek zniszczeń wojennych - nastąpiła w 1339 r. przez biskupa Macieja z Gołańczy. Miasto przedlokacyjne miało układ osiowy, z główną ulicą przebiegającą równolegle do Wisły. Po drugiej lokacji nadano miastu kształt regularny, zbliżony do prostokąta wydłużonego równolegle do Wisły z południowego-wschodu ku północnemu-zachodowi. Ośrodkiem miasta był zbliżony do kwadratu rynek, który ograniczały ulice o zwartej zabudowie. Pomiędzy północno-wschodnią pierzeją rynku a brzegiem Wisły usytuowano kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, natomiast na środku rynku - ratusz (zburzony w roku 1872). Północna pierzeja rynku łączyła ul. Spichlerną z Zamczą, zaś południowa ul. Tumską z Łęgską. Od rynku do Wisły prowadziły dwie ulice: Maślana i św. Jana. Od wieku XIV w prostokącie ulic Bednarska, Tumska, Łęgska i Browarna ukształtowało się miasto, które do końca XVI w. stanowiło zamknięty zespół urbanistyczny. Miasto rozplanowano według reguł urbanistycznych typowych dla średniowiecza. Średniowieczny Włocławek otoczony było obwarowaniami ziemnymi, z dwiema głównymi bramami: Kowalską i Brzeską oraz co najmniej trzema furtami. Od strony Wisły prawdopodobnie nie było fortyfikacji. Włocławskie Stare Miasto zachowało w zasadzie niezmienioną od czasów średniowiecza siatkę ulic, w obrębie której znajdują się średniowieczne budowle sakralne oraz XIX i XX-wieczna zabudowa.
   W czasach nowożytnych główny kierunek rozwoju miasta nastąpił ku południowi, wzdłuż obu traktów: Kowalskiego (dzisiejsza ul. Królewiecka) i Brzeskiego (ul. Brzeska). W 1577 r. poszerzono granice miasta przez włączenie tzw. Nowego Miasta - terenu od Starego Rynku do obecnego Placu Wolności.
źródło: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI: Województwo bydgoskie, pod red. T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego, z. 18: Włocławek i okolice, oprac. W. Puget i in., Warszawa, 1988
Muzeum Historii Włocławka - przewodnik, pod red. A. Kowalewskiej, Włocławek, 1997
jak trafić: Włocławska Starówka znajduje się w północnej części miasta, nad samą Wisłą, w prostokącie ulic: Bednarska, Tumska, Łęgska i Browarna.
 
zdjęcie:


fot. A. Sikorska